sadsad x
asdasd
Kişisel Veri Rıza Beyanı MetniŞentürkler Veterinerlik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.
 
KİŞİSEL VERİ RIZA BEYANI METNİ


VERİ SORUMLUSU BİLDİRİMİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Şentürkler Veterinerlik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.  ( “Şentürkler Veterinerlik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. ” veya “Şirket”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanıp bilginize sunulan “Kişisel Veri Aydınlatma Metni" kapsamında ve aşağıda belirtilen hususlara iliş kin kişisel verilerinizin bilgilendirmeye dayalı olarak işlenmesi amacıyla açık rızanızı temin etmek için bu beyan metni hazırlanmıştır. Bu hususta daha da detaylı bilgi edinmek isterseniz //www.mamadeposu.com.tr/ sayfasında bulunan “Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikasını da okumanızı tavsiye ederiz. İşbu belge ile Şirketimize tevdi ettiğiniz verilerinize iliş kin rıza beyanınızı istediğiniz her an geri alma hakkınız bulunmaktadır. Bu çerçevede rıza ve onayınız talep edilmektedir.

VERİ SAHİBİ BEYANI:

Şentürkler Veterinerlik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. tarafıma ibraz ettiği Kişisel Veri Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım. Yine bu konuda //www.mamadeposu.com.tr/ internet sitesinde bulunan Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası hakkında da yeterli bilgi sahibi oldum. Bu şekilde kişisel verilerimin işlenme ve aktarılma süreçlerine iliş kin toplanma yöntemi, hukuki sebepler ve amaçlar ile sahip olduğum haklar ve başvuru yolları konusunda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, bu doğrultuda işlenen verilerimin de güncel ve doğru olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bu kapsamda Şentürkler Veterinerlik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti., Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi” başlıklı

  1. Maddesinde belirtilenler ile aşağıda yazılı kişisel verilerimi, aynı maddede gösterilen hukuki sebeplerle ve işbu rıza beyanı dâhilinde, Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Usulü ” başlıklı 2. maddesinde sayılan usul ve amaçlar çerçevesinde Şirketin iş, pazarlama ve ticari faaliyetlerini yürütmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası gayesiyle işlemesini ve yine Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde gösterilen usul ve amaçlar doğrultusunda Şirketin şubeleri, grup şirketleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, bunların yetkili ve çalışanları ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişileriyle KVKK’nun 8 ve 9. maddeleri uyarınca yurt içi ve yurt dışında paylaşmasını kabul ve beyan ederim.

Neticeten, Şentürkler Veterinerlik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. ile kurmuş olduğum ilişki çerçevesinde otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle fiziki veya dijital şekilde işlenen tarafıma ait kişisel verilerimin yukarıda değinilen Metinler ile ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda Şentürkler Veterinerlik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. tarafından verilme amacıyla bağlantılı ve sınırlı şekilde işlenmesine ve ilgili üçüncü kişilere aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi,

Kabul Ediyorum:

Kabul Etmiyorum: 

 

Kiş isel Veri Detayı ve Niçin Verildiği;

Kimlik/İletişim Bilgileri ..................................................................................................................................................................

Mali/Finans Bilgileri ...................................................................................................................................................................

Diğer (Lütfen Belirtiniz) .................................................................................................................................................................

Şentürkler Veterinerlik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.’nin, paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime, 6563 s ayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’nun 6/1. maddesi uyarınca, tarafıma özel bülten, teklif, reklam, fırsat, promosyon, memnuniyet anketi gibi elektronik ileti göndermesini kabul ediyorum.

 

E-posta :                              Evet                      Hayır

SMS/Anlık Mesaj :                  Evet                      Hayır

Sesli/Görüntülü Arama:          Evet                      Hayır

 

Veri Sahibi Adı Soyadı:

Veri Sahibi Sıfatı (Müşteri, Ziyaretçi vb.):

Tarih:

İmza:

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.